| Uutinen

Tuloksia ympäristömittareille asettamistamme tavoitteista


Lähdimme ottamaan askeleita kohti kestävämpää tulevaisuutta ja tavoitteenamme on seurata ja raportoida systemaattisesti energian kulutusta, jätteen määrää ja jätekustannuksia sekä kierrätettyjen muovimateriaalien ostoa ja myyntiä. Näitä lukuja lähdettiin seuraamaan tilikauden alusta eli 1.4.2023.

Jätteiden osalta seuraamme jätekustannuksia suhteessa liikevaihtoon ja tavoitteeksi asetettiin 0,30 %. Tilikauden päättyessä tulos oli 0,32 % liikevaihdosta eli jätekustannukset olivat hieman yli asetetun tavoitteen. Seuraamme myös jätteen määrää (jätetonneina) suhteessa liikevaihtoon ja tälle asetettiin tavoitteeksi 1,50 % liikevaihdosta. Tilikauden päättyessä tulos oli 1,31 % eli todellinen jätemäärä suhteessa liikevaihtoon on alhaisempi kuin tavoiteltu. Tämä kertoo mm. tehokkaasta jätehallinnasta ja henkilöstön ympäristötietoisuudesta.

Vaikka jätekustannukset eivät ylittäneet tavoitetta merkittävästi, jätemäärän osalta saavutettiin parempi tulos kuin odotettiin. Jatkamme seurantaa molemmissa osa-alueissa ja teemme työtä tavoitteiden saavuttamiseksi ja jätehallinnan tehostamiseksi pitkällä aikavälillä.

Sähkön kulutuksessa tavoitteeksi asetettiin 15 % liikevaihdosta ja siihen myös päästiin. Meillä on vahva tahto siirtyä kohti puhtaampaa ja kestävämpää energiaa, sen vuoksi käytössämme on uusiutuva sähköenergia.

Kaukolämmön kulutuksessa (MWh) tavoitteena oli saavuttaa 0,01 %:n suhde liikevaihtoon, mutta tulos oli 0,007 %. Vaikka tulos oli hieman alle tavoitteen, se osoittaa sitoutumista energiankulutuksen optimointiin ja ympäristöystävällisiin käytäntöihin. Esimerkiksi lämmityksessä ja ilmanvaihdossa hyödynnämme hukkalämpöä ja lämmön talteenottoa. Pienikin lasku energiankulutuksessa suhteessa liikevaihtoon voi tuoda merkittäviä säästöjä sekä ympäristön että talouden kannalta. Tämä antaa hyvän lähtökohdan jatkokehitykselle ja mahdollisuuden tarkastella, miten energiatehokkuutta voisi parantaa tulevaisuudessa.

Tavoitteemme on lisätä kierrätetyn materiaalin ostoa ja myyntiä. Seuraamme sitä neljän muovimateriaalin osalta (ABS, PE, PC ja PMMA). Kierrätetyn materiaalin oston ja myynnin osuus pyritään saamaan 5 % kokonaisostoista ja -myynneistä, mikä edistää kiertotaloutta ja vähentää uuden raaka-aineen tarvetta. Tuloksia saimme kahden kierrätetyn materiaalin osalta; ABS 20 % ja PE 27 % materiaalin kokonaisostoista ja -myynneistä.

Jatkossa kierrätettyjä materiaaleja tuodaan paremmin esille ja kierrätettyjen PC- ja PMMA-materiaalien markkinaosuutta lisätään. Lisäksi biopohjaisia materiaaleja tarjotaan vaihtoehtona nykyisille materiaaleille, mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on myös lisätä kierrätettyjen ja biopohjaisten materiaalien tunnettuutta markkinoilla.

Näillä tavoitteilla haluamme osoittaa tahtotilaamme ympäristökuormituksemme vähentämiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen. Avoin ja selkeä raportointi auttaa lisäämään ympäristötietoisuutta ja antaa mahdollisuuden seurata edistymistämme kohti kestävämpää tulevaisuutta.
kehitysjohtaja